ท่านเจ้าคุณโชดกฯ

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

ที่มา : youtube.com/VIPASSANA PM

Jimmy Howard Jersey