Tag Archives: งดเหล้า เข้าพรรษา

สธ.ชวนงด”ดื่มเหล้า” ช่วงเข้าพรรษา

สธ.ชวนงด"ดื่มเหล้า" ช่วงเข้าพรรษา

     สำนักงานสถิติฯสำรวจพบทุกครอบครัวจ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าค่ารักษาพยาบาล 2 เท่า ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมงดดื่ม 3 เดือน พร้อมลงนามปฏิญาณตนถวายในหลวง

สธ.ชวนงด"ดื่มเหล้า" ช่วงเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าววันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ว่า ปีนี้ตรงกับที่ 20 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญว่า “ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจในปี 2558 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 17 ล้านคน หรือร้อยละ 32 โดยผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง 4 เท่า ที่น่าห่วงคือ กลุ่มที่เริ่มดื่มครั้งแรกส่วนใหญ่อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 50 ของนักดื่มหน้าใหม่ทั้งหมด โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ยเกือบ 600 บาทต่อเดือน ด้วยเหตุเพราะการเข้าสังคม/สังสรรค์ ร้อยละ 42 เพื่อนชวนดื่ม ร้อยละ 27 อยากทดลองดื่ม ร้อยละ 24

     “ผลสำรวจในปี 2543-2553 พบว่า ทุกครอบครัวมี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดถึงร้อยละ 43 สูงกว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาล 2 เท่า และสูงกว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 3 เท่า และยังคิดเป็น 1 ใน 5 ของ ค่าอาหาร จึงเชิญชวนประชาชนเริ่มต้นงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนของเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยร่วมลงนามปฏิญาณตนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ หรือที่ www.thaiantialcohol .com” นพ.ปิยะสกลกล่าว

     ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจปี 2557 พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.95 ล้านคน ยังคงดื่มอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ 80.78 และร้อยละ 62.61 กลายเป็นนักดื่มประจำ ที่สำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุราในปี 2556 พบว่า ค่าเฉลี่ยของเยาวชนที่เดินทางไปซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.5 นาที

     นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า จะจัดกิจกรรมในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน


ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th